Formaliam ir neformaliam gamtamoksliniam švietimui skirtos infrastruktūros plėtra ir bazinės įrangos modernizavimas Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvos miškų institute

 

 

Projekto tikslas yra modernizuoti Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto ir Lietuvos miškų instituto bazinę įrangą ir įrengti infrastruktūros elementus formaliam ir neformaliam gamtamoksliniam švietimui. Šis projektas reikalingas sustiprinti gamtos mokslų mokymo materialinę bazę Kauno regione, siekiant sudaryti sąlygas gamtamokslinio švietimo paslaugų kokybei gerinti, žinių visuomenės ir nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo poreikiams tenkinti. Neadekvati gamtos mokslų dalykų mokymo kokybė vidurinėse mokyklose ir silpna pagrindinių studijų praktiniam mokymui skirta materialinė bazė kartu lemia menką specialistų rengimo darbo rinkai kokybę. Siekiant susilyginti su ES, būtinos ypatingai efektyvios ir kompleksinės investicijos į gamtamokslinių dalykų mokymui skirtą bazinę įrangą ir infrastruktūrą. Projektas optimizuoja problemos sprendimą Kauno regione, nes Kauno aukštojo mokslo institucijų VDU ir LMI aplinka panaudojama formaliam ir neformaliam gamtos mokslų mokymui.

Projektas bus įgyvendinamas, iš esmės modernizuojant šių institucijų turimą bazinę įrangą ir infrastruktūros elementus: įrengiant jų bazėje patraukliai formaliai (pagrindinių studijų) ir neformaliai (mokytojų žinių atnaujinimas) edukacinei veiklai skirtas patalpas, rekonstruojant ir plečiant mokslo ir studijų institucijų (VDU, LMI) praktinio mokymo bazę (įrengiant modernia įranga aprūpintas laboratorijas, išnaudojant  informacinių technologijų teikiamas galimybes), taip sudarant sąlygas esminiam praktinio specialistų rengimo kokybės gerinimui. Nors projektas bus įgyvendinamas Kauno mieste (VDU) ir rajone (LMI), jo rezultatų dalies prieinamumą kitiems Lietuvos regionams užtikrins IT: projekto informacinis portalas, nuotolinio mokymo(si) priemonės.

 

Projekto uždaviniai:

  Ia. Įrengti VDU Gamtos mokslų fakulteto bei Lietuvos miškų instituto infrastruktūros elementus:

a)rekonstruojant patalpas, įrengti 3 naujas laboratorijas  naudojamame VDU GMF pastate (Vileikos 8)  ir vieną - naudojamame LMI pastate;

b)    rekonstruoti  biblioteką ir fondų saugyklą LMI, įrengiant  interneto skaityklą.

    Ib. Atnaujinti ir išplėsti VDU Gamtos mokslų fakulteto ir Lietuvos miškų instituto bazinės  įrangos ištekliai,

c) VDU GMF įrengta  Kompiuterių auditorija, Projekto dokumentų saugykla;

d) atnaujinta šešių esamų mokomųjų laboratorijų (Biochemijos, Mikrobiologijos, Neurobiologijos ir biofizikos, Optikos, Aplinkos fizikos, Fizikinės-cheminės analizės) įranga naudojamuose VDU GMF patalpose ir entomologijos-fitopatologijos laboratorijos įranga naudojamose LMI patalpose;

e) sukomplektuota įranga naujoms Ląstelės biologijos, Aplinkos modeliavimo, Organinės ir Bioorganinės chemijos laboratorijoms VDU GMF pastate ir Fito-entomologijos laboratorijai LMI pastate.

f)  įrengtos mokymo ekspozicijos  (Miško tipų, Miško gyvūnijos, Miško augalijos, Miško dirvožemių ir uolienų)  LMI;

g)  įrengta interneto skaitykla  LMI.

II.    Atnaujinant ir plečiant materialinę ir techninę mokymo bazę, sukurta aplinka ir sudarytos sąlygos gamtamokslinio švietimo projektams. Projektas sudaro sąlygas formaliam ir neformaliam švietimui, dviejų su šiuo projektu ir tarpusavyje susijusių II prioriteto 2.4 projektų (“Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir naujausios technologijos gamtos  mokslų bakalaurų rengimui” bei “Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas “) koordinuotai veiklai partnerių institucijose.

 

Šie projekto rezultatai bus pasiekti per du metus (2005.03-2007.03 m.).