Skelbimai

 

 

2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“ 

Projekto sutarties numeris: ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260 Projekto pavadinimas: Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas

 


 

Gerbiamieji bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų gamtos mokslų mokytojai, Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos dėstytojai, projekto partnerių institucijų koordinatoriai, savanoriai projekto pagalbininkai ir visi projektu suinteresuoti asmenys,

 2008 m. vasario 23 d. (šeštadienį) kviečiame atvykti į ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260 projekto ,,Naujausių gamtos mokslo žinių mokytojams tinklas“ veiklos rezultatams apibendrinti skirtą baigiamąją konferenciją, kuri vyks ,,Metropolio“ viešbučio konferencijų salėje (Kaunas, K. Donelaičio g. 27)

  

 

PROJEKTO BAIGIAMOSIOS KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

2008 m. vasario 23 d.

,,Metropolio“ viešbučio konferencijų salė

Kaunas (K. Donelaičio g. 27)

 

10.00-10.30 – Dalyvių registracija

10.30-11.00 – projekto vadovės ataskaita – Prof. habil. dr. Vida Stravinskienė.

SVARBIAUSI ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260 PROJEKTO ,,NAUJAUSIŲ GAMTOS MOKSLO ŽINIŲ MOKYTOJAMS TINKLAS“ VEIKLOS REZULTATAI

11.00-11.45 – Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE: SIEKIAI IR REALYBE

11.45-12.15 – Kavos pertraukėlė

12.15-13.00 – Doc. dr. Laimas Sajienė

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO KOMPETENCIJA – MOKYMO(SI) KOKYBĘ SĄLYGOJANTIS VEIKSNYS

13.00-14.00. – Pietūs

14.00-14.45. – Dr. Irena Januškaitienė

KLIMATO KAITOS POVEIKIS GYVAJAI GAMTAI IR ŽMOGUI

14.45-15.25. – Projekto partnerių institucijų (LŽS, LMI, KMAC ir UK) koordinatorių ataskaitos.

15.25-16.10. – Režisierius-operatorius Eimutis Jonėnas.

GAMTOS MOKSLŲ MOKOMŲJŲ VIDEOFILMŲ KŪRIMO YPATUMAI

16.10-16.40. – Mokytojų pasisakymai, diskusijos

16.40-17.00. – Kavos pertraukėlė

17.00-17.20. – Konferencijos užbaigimas

 
 

PASKUTINIAI ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI UTENOS APSKRITIES GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

 

GERBIAMIEJI MOKYTOJAI,

užbaigdami projekto lėšomis sukurtą ir įgyvendinamą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti per 600 mokytojų iš įvairių Lietuvos rajonų, Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į paskutinius (13 mokymų ciklas) šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus, kurie vyks Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete (Maironio g. 18, Utena) 3 šeštadienius – 2007 metų gruodžio mėn. 1, 8 ir 15 dienomis. Kiekvieną šeštadienį (po 6 val.) vyks mokslinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai.

Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos kursų programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Kursai nemokami, iš kitų rajonų (ne Utenos miesto ir rajono) atvykusių mokytojų kelionės išlaidos (bilietai ekonomine klase iki 60 Lt) bus padengiamos projekto lėšomis; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti pažymėjimai apie lankytus kursus ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Kviečiame Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų mokytojus pasinaudoti paskutine unikalia kvalifikacijos ugdymo galimybe ir registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) Utenos kolegijoje pas mokymų koordinatorę Nijolę Rukštelienę tel. 8 389 50710 arba el. paštu aplinka@utenos-kolegija.lt. Anksčiau užsiregistravusius prašome patvirtinti savo ketinimą dalyvauti.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti kiekvienam dalyviui atskirą mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., biologijos mokytoja); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Primename, kad kviečiami mūsų mokymuose dar nedalyvavę mokytojai, nes nemokamus kursus galima lankyti tik vieną kartą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti projekto interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.

  

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

PASKUTINIAI INTENSYVŪS GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI, SKIRTI NUTOLUSIŲ REGIONŲ MOKYTOJAMS

2005 m. VDU Gamtos mokslų fakulteto pedagogų ir mokslininkų teiktai projekto „Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas“ paraiškai laimėjus konkursą ir gavus Europos Socialinio fondo paramą, panaudojus projekto lėšas sukurta neformalaus gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programa. Programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos. Nuosekliai įgyvendinant šią programą, 2005-2007 m. organizuojami gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo kursai, kuriuos jau išklausė 561 mokytojas iš įvairių Lietuvos vietovių.

2007 m. lapkričio 9-11 dienomis nutolusių šalies regionų chemijos, fizikos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į paskutinius intensyvius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus, kurie vyks VDU Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8). Kursų pradžia lapkričio 9 d. 13.00 val. Reikia atvykti iškart į kursus, viešbutyje apgyvendinsime vakare.

Kursai nemokami. Dalyvių išlaidos (kelionė, viešbutis, maitinimas) apmokamos projekto lėšomis; viešbutis bus užsakytas. Nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime.Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti akreditacijos pažymėjimai, liudijantys apie lankytus kursus ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) ir viešbučio būtinumą kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete tel. 8-37-327902 arba el. paštu v.stravinskiene@gmf.vdu.lt.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti kiekvienam dalyviui atskirą mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., biologijos mokytoja); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Primename, kad kviečiami mūsų mokymuose dar nedalyvavę mokytojai, nes nemokamus kursus galima lankyti tik vieną kartą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.

 

 

PASKUTINIAI ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI KAUNO REGIONO GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

 

GERBIAMIEJI MOKYTOJAI,

tęsiame projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti 508 mokytojai iš įvairių Lietuvos rajonų, mokymus. Kauno regiono fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame registruotis į 11-jį, jau paskutinį, šeštadieninių 18 val. trukmės mokymo kursų ciklą.

Neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai.

Mokslinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Vileikos g. 8, Kaunas) tris šeštadienius: 2007-10-06, 2007-10-13 ir 2007-10-20 nuo 10 iki 17 val.

Kursai nemokami. Dalyvių iš kitų rajonų (ne Kauno rajono ir miesto) kelionės bilietai ekonomine klase iki 60 Lt apmokami projekto lėšomis; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas bei atnaujintas kompetencijas.

Registruotis į kursus, nurodant pageidaujamą lankyti modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete telefonu 8-37-327902 arba el. paštu v.stravinskiene@gmf.vdu.lt.

Atvykstant į kursus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., chemijos mokytojas); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Primename, kad kviečiami mūsų mokymuose dar nedalyvavę mokytojai – siekiant, kad kuo daugiau gamtos mokslų mokytojų pasinaudotų projekto teikiamomis kvalifikacijos ugdymo galimybėmis, nemokamus kursus galima lankyti tik vieną kartą.

Daugiau informacijos apie šį projektą, jo veiklas ir teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI UTENOS APSKRITIES GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

 

GERBIAMIEJI MOKYTOJAI,

tęsiame projekto lėšomis sukurtą ir įgyvendinamą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti per 450 mokytojų iš įvairių Lietuvos rajonų. Pradedame 10-jį mokymų ciklą – Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus, kurie vyks Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete (Maironio g. 18, Utena) 3 šeštadienius – 2007-04-14, 2007-04-28 ir 2007-05-05. Kiekvieną šeštadienį (po 6 val.) vyks paskaitos ir praktiniai užsiėmimai.

Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos kursų programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Kursai nemokami, iš kitų rajonų (ne Utenos miesto ir rajono) atvykusių mokytojų kelionės išlaidos (bilietai ekonomine klase iki 60 Lt) bus padengiamos projekto lėšomis; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytus kursus ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., chemijos mokytojas); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kviečiame Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų mokytojus pasinaudoti šia unikalia kvalifikacijos ugdymo galimybe ir registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) Utenos kolegijoje pas mokymų koordinatorę Nijolę Rukštelienę tel. 8 389 50710 arba el. paštu aplinka@utenos-kolegija.lt. Anksčiau užsiregistravusius prašome patvirtinti savo ketinimą dalyvauti.

2007 m. rudenį Utenos kolegijoje bus organizuojamas dar 1 gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokslinių paskaitų ir praktinių darbų kursų ciklas. Apie tai informuosime vėliau.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.

 

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė Vida Stravinskienė

 

 

INTENSYVŪS KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI NUTOLUSIŲ LIETUVOS REGIONŲ GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

GERBIAMI MOKYTOJAI,

nuosekliai įgyvendindami projekto lėšomis sukurtą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti 420 gamtos mokslų mokytojų iš įvairių Lietuvos rajonų, pradedame jau 9-jį mokymų ciklą – nutolusių šalies regionų fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į intensyvius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus.

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto lėšomis parengtą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) 2007 m. balandžio mėn. 04-06 dienomis. Kursų pradžia balandžio 04 d. 14.00 val. Reikia atvykti iškart į kursus, viešbutyje apgyvendinama vakare.

Kursai nemokami. Dalyvių išlaidos (kelionė, viešbutis, maitinimas) apmokamos projekto lėšomis; viešbučiai bus užsakyti. Nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime.Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytus kursus ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) ir viešbučio būtinumą kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete telefonu 8-37-327902 arba el. paštu v. stravinskiene@gmf.vdu.lt. Anksčiau užsiregistravusius prašome el. paštu patvirtinti savo ketinimą dalyvauti šį kartą.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., biologijos mokytoja); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI KAUNO REGIONO GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

 

GERBIAMI MOKYTOJAI,

tęsiame projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti 376 mokytojai iš įvairių Lietuvos rajonų, mokymus. Pradedame jau 8-jį mokymo kursų ciklą – Kauno regiono fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus.

Neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Mokslinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Vileikos g. 8, Kaunas) tris šeštadienius: 2007-02-10, 2007-03-03 ir 2007-03-10 nuo 10 iki 17 val.

Kursai nemokami. Dalyvių iš kitų rajonų (ne Kauno rajono ir miesto) kelionės bilietai ekonomine klase iki 60 Lt apmokami projekto lėšomis; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas bei atnaujintas kompetencijas.

Registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete telefonu 8-37-327902 arba el. paštu v.stravinskiene@gmf.vdu.lt. Anksčiau užsiregistravusius prašome el. paštu patvirtinti savo dalyvavimą šį kartą.

Atvykstant į kursus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., chemijos mokytojas); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Daugiau informacijos apie šį projektą, jo veiklas ir teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI UTENOS APSKRITIES GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

 

GERBIAMI MOKYTOJAI,

tęsiame projekto lėšomis sukurtą ir įgyvendinamą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti per 300 mokytojų iš įvairių Lietuvos rajonų. Pradedame 7-jį mokymų ciklą – Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus, kurie vyks Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete (Maironio g. 18, Utena) 3 šeštadienius – 2006-12-02, 2006-12-09 ir 2006-12-16. Kiekvieną šeštadienį (po 6 val.) vyks paskaitos ir praktiniai užsiėmimai.

Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos kursų programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Kursai nemokami, iš kitų rajonų (ne Utenos miesto ir rajono) atvykusių mokytojų kelionės išlaidos (bilietai) bus padengiamos projekto lėšomis; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytus kursus ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., chemijos mokytojas); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kviečiame Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų  mokytojus pasinaudoti šia unikalia kvalifikacijos ugdymo galimybe ir registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) Utenos kolegijoje pas mokymų koordinatorę Nijolę Rukštelienę tel. 8 389 50710 arba el. paštu aplinka@utenos-kolegija.lt. Anksčiau užsiregistravusius prašome patvirtinti savo ketinimą dalyvauti.

2007 m. Utenos kolegijoje bus organizuojami dar 2 gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos paskaitų ir praktinių darbų kursų ciklai. Apie juos informuosime vėliau.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė Vida Stravinskienė

ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI UTENOS APSKRITIES GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS


 

GERBIAMI MOKYTOJAI,

tęsiame projekto lėšomis sukurtą ir įgyvendinamą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti per 300 mokytojų iš įvairių Lietuvos rajonų. Pradedame 7-jį mokymų ciklą – Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus, kurie vyks Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete (Maironio g. 18, Utena) 3 šeštadienius – 2006-12-02, 2006-12-09 ir 2006-12-16. Kiekvieną šeštadienį (po 6 val.) vyks paskaitos ir praktiniai užsiėmimai.

Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos kursų programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Kursai nemokami, iš kitų rajonų (ne Utenos miesto ir rajono) atvykusių mokytojų kelionės išlaidos (bilietai) bus padengiamos projekto lėšomis; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytus kursus ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., chemijos mokytojas); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kviečiame Utenos apskrities ir aplinkinių rajonų mokytojus pasinaudoti šia unikalia kvalifikacijos ugdymo galimybe ir registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) Utenos kolegijoje pas mokymų koordinatorę Nijolę Rukštelienę tel. 8 389 50710 arba el. paštu aplinka@utenos-kolegija.lt. Anksčiau užsiregistravusius prašome patvirtinti savo ketinimą dalyvauti.

2007 m. Utenos kolegijoje bus organizuojami dar 2 gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos paskaitų ir praktinių darbų kursų ciklai. Apie juos informuosime vėliau.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.


 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė Vida Stravinskienė

 

 

INTENSYVŪS KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI NUTOLUSIŲ REGIONŲ GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

GERBIAMI MOKYTOJAI,

kviečiame atvykti į intensyvius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus nutolusių regionų gamtos mokslų mokytojams.

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto lėšomis parengtą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) 2006 lapkričio mėn. 17-19 dienomis. Kursų pradžia lapkričio 17 d. 13.00 val. Reikia atvykti iškart į kursus, viešbutyje apgyvendinama lapkričio 17 d. vakare.

Kursai nemokami. Dalyvių išlaidos (kelionė, viešbutis, maitinimas) apmokamos projekto lėšomis; viešbučiai bus užsakyti. Nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime.Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytus kursus ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Projekto teikiamomis kvalifikacijos ugdymo galimybėmis jau spėjo pasinaudoti 256 mokytojai iš įvairių Lietuvos rajonų.

Registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) ir viešbučio būtinumą kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete telefonu 8-37-327902 arba el. paštu v. stravinskiene@gmf.vdu.lt. Anksčiau užsiregistravusius prašome el. paštu patvirtinti savo ketinimą dalyvauti šį kartą.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir konkrečios pareigos (pvz., biologijos mokytoja); turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.


 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI KAUNO REGIONO GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

GERBIAMI MOKYTOJAI,

tęsiame projekto lėšomis sukurtą ir vykdomą gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programą, kurios teikiamomis galimybėmis jau spėjo pasinaudoti 209 mokytojai iš įvairių Lietuvos rajonų. Pradedame jau 5-jį mokymų ciklą – Kauno regiono fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus kviečiame atvykti į šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus.

Neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) tris šeštadienius: 2006-10-07, 2006-10-28 ir 2006-11-04 nuo 10 iki 17 val.

Kursai nemokami. Dalyvių iš kitų rajonų (ne Kauno rajono ir miesto) kelionės bilietai ekonomine klase iki 60 Lt. apmokami projekto lėšomis; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas bei atnaujintas kompetencijas.

Registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) kviečiame telefonu 8-37-327902 arba el. paštu v.stravinskiene@gmf.vdu.lt VDU Gamtos mokslų fakultete. Anksčiau užsiregistravusius prašome el. paštu patvirtinti savo dalyvavimą šį kartą.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir pareigos; turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html


 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

ŠEŠTADIENINIAI KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI UTENOS APSKRITIES GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

 

GERBIAMI MOKYTOJAI,

kviečiame atvykti į BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto lėšomis organizuojamus šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams.

Neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą, kuri rengiama BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto lėšomis, sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Pirmasis 18 val. trukmės visų modulių paskaitų ciklas Utenos apskrities mokytojams vyks Utenos kolegijoje (Maironio g. 7, Utena) 3 šeštadienius – 2006-04-29, 2006-05-06 ir 2006-05-20. Kiekvieną šeštadienį (po 6 val.) vyks paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. Užsiėmimų temos pateikiamos šio skelbimo prieduose.

2006 ir 2007 m. Utenos kolegijoje bus organizuojami dar 3 integruotų modulių paskaitų ciklai. Apie juos informuosime vėliau.

Kursai nemokami, mokytojų iš kitų apskrities rajonų (ne Utenos miesto ir rajono) kelionės išlaidos (bilietai) bus padengiamos projekto lėšomis. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir pareigos; turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Mokytojai iš kitų Utenos apskrities rajonų (ne Utenos), grįžę iš kursų, per 5 dienas atsiunčia bilietus kelionės išlaidų apmokėjimui Utenos kolegijos mokymų koordinatorei Nijolei Rukštelienei; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime.

Kviečiame Utenos apskrities mokytojus pasinaudoti šia unikalia kvalifikacijos tobulinimo galimybe ir registruotis į kursus Utenos kolegijoje pas mokymų koordinatorę Nijolę Rukštelienę (tel. 8 389 50710 arba 8 612 15 272); el. paštas aplinka@utenos-kolegija.lt) iki balandžio mėn. 15 d. Anksčiau užsiregistravusius prašome patvirtinti  savo dalyvavimą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė Vida Stravinskienė

 

 

INTENSYVŪS KVALIFIKACIJOS UGDYMO KURSAI NUTOLUSIŲ REGIONŲ GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS

 

GERBIAMI MOKYTOJAI,

kviečiame atvykti į intensyvius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus nutolusių regionų gamtos mokslų mokytojams.

Neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą, kuri yra rengiama BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto lėšomis, sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai. Visų modulių kursuose yra pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomo dalyko specializacijos.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) 2006 balandžio mėn. 12-14 dienomis. Kursų pradžia balandžio 12 d.: biologijos modulio klausytojams 12.30 val., visų kitų modulių klausytojams – 13.00 val. Reikia atvykti iškart į kursus, apgyvendinama balandžio 12 d. vakare.

Kursai nemokami. Dalyvių kelionės (bilietai ekonomine klase iki 60 Lt.) ir nakvynės (viešbučio sąskaita) išlaidos apmokamos projekto lėšomis; viešbučiai bus užsakyti. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Projekto teikiamomis kvalifikacijos ugdymo galimybėmis jau spėjo pasinaudoti 117 mokytojų iš įvairių Lietuvos rajonų.

Registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete telefonu 8-37-327902 arba el. paštu v. stravinskiene@gmf.vdu.lt.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti mokyklos direktoriaus parašu patvirtintą pažymą, kurioje būtų nurodyta mokykla, kurioje dirbama ir pareigos; turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html.

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

GERBIAMI KAUNO REGIONO GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAI,

kviečiame į šeštadieninius 18 val. trukmės kvalifikacijos ugdymo kursus. Šie kursai BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto lėšomis yra organizuojami Kauno regiono mokytojams, bet maloniai kviečiame fizikos, chemijos ir biologijos mokytojus ir iš kitų artimiausių rajonų.

Neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą, kuri rengiama projekto lėšomis, sudaro 4 skirtingi 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos ir biologijos/aukštųjų technologijų krypties) moduliai.

Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai Kauno regiono mokytojams vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) tris šeštadienius: 2006-02-18, 2006-02-25 ir 2006-03-18 nuo 10 iki 17 val.

Kursai nemokami. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

Registruotis į kursus, nurodant modulį (chemija, biologija, fizika ar biologija/aukštosios technologijos) kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete telefonu 8-37-327902 arba el. paštu v. stravinskiene@gmf.vdu.lt.

Visų modulių kursuose pateikiamos naujausios gamtos mokslų žinios, todėl mokytojai gali rinktis modulius, nepriklausomai nuo jų dėstomų dalyko specializacijos.

Atvykstant į užsiėmimus, būtina atsivežti pažymą iš darbovietės, kurioje būtų nurodytos pareigos ir turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumantą.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas kvalifikacijos ugdymo galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html

 

BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

GERBIAMI GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAI,

Kviečiame į šeštadieninius BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto lėšomis organizuojamus kursus gamtos mokslų mokytojams. Modulis – Biologija / aukštosios technologijos. Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Vileikos g. 8) tris šeštadienius – 2006-01-14, 2006-01-21 ir 2006-01-28 nuo 10 iki 17 val.

Kursai nemokami. Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas ar atnaujintas kompetencijas.

 

Dėstytojas

Tema

Dr. Odeta Buzaitė

Mikroorganizmų genų inžinerija, mikroorganizmų panaudojimas biotechnologijoje

Dr. Gintautas Saulis

 

Genų terapijos metodai. Elektroporacijos panaudojimas navikų bei genų terapijoje

Dr. Gintautas Saulis

Bionanotechnologija

Prof. habil. dr. Vida Mildažienė,

Jolita Čiapaitė

Naujausių ląstelės biologijos atradimų apžvalga: ląstelės baltymų skaidymas ir jo biologinė reikšmė

Prof. habil. dr. Romualdas Juknys

Pasaulinė klimato kaita: priežastys ir pasekmės

Doc. dr. Algimantas Paulauskas,

Dr. Vykintas Baublys

Genetiškai modifikuoti organizmai

Baigiamoji ciklo konferencija

 

Rezultatų aptarimas, atsakymai į anketos klausimus, VDU ir ESFA akreditacijos pažymėjimų įteikimas

 

Prašome atvykstančius į užsiėmimus mokytojus atsivežti pažymą iš darbovietės, kurioje nurodomos pareigos.

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

 

GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ ŽINIAI

 

Informuojame, kad Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto mokslininkų ir pedagogų teikta projekto BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 „Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas“ paraiška gavo Europos socialinio fondo agentūros paramą.

Projekto partneriai – Lietuvos zoologijos sodas, Lietuvos miškų institutas, Kauno moksleivių aplinkotyros centras ir Utenos kolegija.

Neformaliam švietimui skirtos lėšos atveria plačias galimybes bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų gamtos mokslų mokytojams bei dėstytojams patobulinti kvalifikaciją.

Neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą, kuri rengiama projekto lėšomis, sudaro 4 integruoti 18 val. trukmės gamtos mokslų (chemijos, biologijos, fizikos krypties ir aukštųjų technologijų) moduliai. 10 kiekvieno modulio valandų bus skirta teoriniam mokymui ir 8 valandos – praktiniam mokymui.

Projekto vykdymo laikotarpiu (2005-2008 m.) bus atlikta 13 mokymo ciklų, kurie bus organizuoti trimis skirtingais, mokytojų patogumui pritaikytais būdais:

·              5 šeštadieninės mokyklos bus surengtos Vytauto Didžiojo universitete Kauno regiono mokytojams;

·              4 intensyvūs 3 dienų kursai bus surengti Vytauto Didžiojo universitete mokytojams iš nutolusių regionų;

·              4 šeštadieniniai išvažiuojamieji kursai bus surengti Utenos kolegijoje Utenos apskrities mokytojams.

Pirmasis 18 val. trukmės visų (chemijos, biologijos, fizikos krypties ir aukštųjų technologijų) šeštadieninis integruotų modulių paskaitų ciklas mokytojams jau vyksta VDU Gamtos mokslų fakultete (Vileikos g. 8, Kaunas) 2005 m. lapkričio mėn. 5, 26 ir gruodžio 10 dienomis. Kiekvieną nurodytą šeštadienį po 6 val. vyksta paskaitos ir praktiniai užsiėmimai. 2006 ir 2007 m. integruotų modulių paskaitų ciklai taip pat bus organizuojami. Apie juos bus informuota vėliau.

Kursai nemokami, mokytojų iš kitų rajonų (ne Kauno miesto ir rajono) kelionės išlaidos bus padengiamos projekto lėšomis.

Prašome atvykstančius į užsiėmimus mokytojus atsivežti pažymą iš darbovietės, kurioje nurodomos pareigos; mokytojai is kitų rajonų (ne Kauno) pateikia bilietus keliones išlaidų apmokėjimui; nuosavo transporto išlaidų apmokėti negalėsime.

Išklausiusiems kursus mokytojams bus įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas kompetencijas.

Pasinaudoti šia unikalia kvalifikacijos tobulinimo galimybe galės 650 mokytojų iš įvairių Lietuvos vietų. Ypač kviečiami nutolusių regionų mokytojai, turintys mažiau galimybių kvalifikacijos tobulinimui.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo teikiamas galimybes galite rasti interneto puslapyje http://gamta.vdu.lt/mokytojai/mokytojai.html

 

Registruotis į kursus 2006 ir 2007 metams kviečiame VDU Gamtos mokslų fakultete telefonu 8-37-327902 arba el paštu v. stravinskiene@gmf.vdu.lt

 

Projekto vadovė

VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė Vida Stravinskienė

 

 

Į viršų