Ketvirtasis ciklas – šeštadieniniai kvalifikacijos ugdymo kursai Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams 

18 val. trukmės visų modulių paskaitų ciklas Utenos apskrities mokytojams vyko Utenos kolegijoje (Maironio g. 7, Utena) 3 šeštadienius – 2006-04-29, 2006-05-06 ir 2006-05-20. Integruoto mokymo modulių programos kūrėjai ir dėstytojai iš VDU gamtos mokslų fakulteto, Lietuvos miškų instituto, VDU Kauno Botanikos sodo atvykdavo į Utenos kolegiją, kur kiekvieną šeštadienį po 6 val. vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai.

Kursuose dalyvavo 48 gamtos mokslų mokytojai iš Utenos miesto ir rajono bei kitų apskrities rajonų: Zarasų, Moletų, Anykščių ir Visagino. Chemijos modulio mokymo programą pasirinko 14 dalyvių, fizikos – 14, biologijos – 11, biologijos/aukštųjų technologijų – 9. Dalyvavo 40 moterų (83 %) ir 8 vyrai (17 %).

Baigiamoji ketvirtojo ciklo konferencija įvyko 2006 metų gegužės 20 dieną. Mokytojai konstatavo, kad išvažiuojamieji kursai yra jiems labai patogūs, nes neišvykdami iš savo apskrities, jie galėjo įgyti naujų žinių ir ugdyti kvalifikaciją. Mokytojai pageidavo suburti didesnes grupes, kad šia galimybe pasinaudotų kuo daugiau kolegų. Visi kursų klausytojai nurodė, kad įgytas naujausias gamtos mokslų žinias pritaikys savo kasdieniniame darbe, perduodami jas savo mokiniams. Mokytojai nurodė, kad praktinė mokymo programos dalis buvo naudinga ir kad tai – nauja patirtis. 26 mokytojai pažymi, kad visi praktiniai darbai jiems buvo naudingi, nes metodika tinkamai paruošta pritaikymui mokykloje. 20 mokytojų nurodo, kad didesnė dalis darbų buvo naudingi. 1 nurodė, kad naudinga buvo tik šis tas. Pavieniai Utenos apskrities mokytojai pageidauja labai paprastų ir lengvai pritaikomų mokykloje praktinių užsiėmimų.

Išklausiusiems kursus 48 biologijos, chemijos ir fizikos mokytojams iš Utenos apskrities buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir praktinius užsiėmimus, įgytas arba atnaujintas kompetencijas.

Utenos kolegijoje buvo įteiktas 200-sis akreditacijos pažymėjimas. Jį gavo jauna Utenos rajono Leliūnų pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja Asta Tidikienė. Kartu su pažymėjimu lankytų kursų prisiminimui jai buvo įtekta mokomoji knyga (Stravinskienė V. 2005. Bioindikaciniai aplinkos vertinimo metodai. Mokomoji knyga. Kaunas: VDU leidykla, 215 p.). Tikėtina, kad bioindikacinius aplinkos vertinimo metodus mokytoja pritaikys savo darbe mokydama savo mokinius biologijos. Mokytoja Asta buvo paraginta neapsiriboti įgytomis naujomis žiniomis ir pakviesta į tęstines (vykstančias savaitgaliais) VDU aplinkosaugos organizavimo magistro studijas.

Dalyvių, atvykusių ne iš Utenos miesto ir Utenos rajono, kelionės išlaidos (bilietai ekonomine klase iki 60 Lt.) apmokėtos projekto lėšomis.

Nuotraukose užfiksuotos 4-jo ciklo baigiamosios konferencijos akimirkos. Tarp jų – ir 200-jo akreditacijos pažymėjimo įteikimas.


 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė


Iki 2006-05-20 Europos socialinio fondo remiamo projekto BPD 2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 ,,Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas“ lėšomis sukurtos ir vykdomos integruotų mokymo modulių (fizikos, chemijos, biologijos ir biologijos/aukštųjų technologijų) programos kursuose dalyvavo ir akreditacijos pažymėjimus įgijo 209 gamtos mokslų mokytojai iš įvairių Lietuvos vietovių