Dešimtasis gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos mokymo kursų ciklas, skirtas Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams

 

2007 metų balandžio mėn. 14, 28 ir gegužės mėn. 05 dienomis projekto partnerio institucijoje Utenos kolegijoje (Maironio g. 18, Utena) įvyko projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos šeštadieniniai 18 val. trukmės mokymo kursai (10-sis mokymų ciklas), skirti Utenos apskrities gamtos mokslų mokytojams. Pagal projekto veiklų planą projekto 2006-2007 metais Utenos kolegijoje turi būti surengti 4 šeštadieniniai išvažiuojamieji kursai Utenos apskrities mokytojams. Išvažiuojamaisiais šie kursai vadinami todėl, kad gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos dėstytojai iš VDU ir LMI 3 šeštadienius vyksta į Utenos kolegiją skaityti mokslinių paskaitų ir atlikti praktinių užsiėmimų.

Iki šiol jau atlikome 3 mokymo kursų ciklus Utenoje, t.y. 75 % Utenos kolegijoje numatytos projekto lėšomis sukurtos ir įgyvendinamos mokymų programos. 2007 m. rudenį Utenos kolegijoje bus suorganizuotas ir įvyks paskutinis (13-sis) mokymo programos kursų ciklas. Detalesnė informacija apie tai bus pateikta 2007 m. rudenį.

10-jo mokymų ciklo kursuose Utenoje dalyvavo 46 gamtos mokslų mokytojai iš Anykščių, Biržų, Ukmergės, Ignalinos, Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Zarasų miestų ir rajonų bei Visagino miesto mokyklų. Tarp jų 6 vyrai (13 %) ir 40 moterų (87 %).

Chemijos modulio mokymo programą pasirinko 12, fizikos programą 10, biologijos programą 14, o biologijos/aukštųjų technologijų programą 10 dalyvių.

10 ciklo baigiamoji konferencija įvyko 2007 metų gegužės 5 dieną. Joje dalyvavo visi 46 kursų klausytojai. Konferencijos metu mokytojai išsakė teigiamą nuomonę apie kursus, džiaugėsi įgytomis naujomis žiniomis, dėkojo gamtos mkslų mokytojų kvalifokacijos ugdymo programos kūrėjams ir mokymų Utenos kolegijoje svarbiausiai organizatorei Nijolei Rukštelienei. Kursų klausytojai nurodė, kad įgytas naujausias gamtos mokslų žinias pritaikys savo kasdieniniame darbe, perduodami jas savo mokiniams. 28 mokytojai pažymi, kad visi praktiniai darbai jiems buvo naudingi, nes metodika tinkamai paruošta ir gali būti pritaikyta mokykloje. 14 mokytojų nurodo, kad didesnė dalis darbų buvo naudingi. Pavieniai Utenos apskrities mokytojai pageidauja labai paprastų ir lengvai pritaikomų mokykloje praktinių užsiėmimų. Tačiau tai neatitiktų projekto tikslo skleisti naujausias gamtos mokslų žinias.

Išklausiusiems kursus 46 Utenos regiono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų chemijos, fizikos bei biologijos mokytojų buvo įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas mokslines paskaitas ir praktinius užsiėmimus, įgytas arba atnaujintas kompetencijas. Akreditacijos pažymėjimus kursų dalyviams įteikė projekto partnerių institucijos Utenos kolegijos mokymų koordinatorė Nijolė Rukštelienė, jai padėjo projekto stebėtojas Audrius Dėdelė.

Utenos kolegijoje buvo įteiktas 500-sis akreditacijos pažymėjimas. Jį gavo biologijos mokytoja Zita Kutrienė iš Kupiškio rajono Skapiškio vidurinės mokyklos, išklausiusi biologijos/aukštųjų technologijų modulio kursus. Kartu su pažymėjimu lankytų kursų prisiminimui jai buvo įtektas VDU gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros profesoriaus Romualdo Juknio bendrasis vadovėlis aukštosioms mokykloms ,,Aplinkotyra. Tikėtina, kad aplinkotyros žinias mokytoja Zita pritaikys savo tiesioginiame darbe.

Dalyvių, atvykusių ne iš Utenos miesto ir Utenos rajono, kelionės išlaidos (bilietai ekonomine klase iki 60 Lt.) apmokamos projekto lėšomis.

Nijolės Rukštelienės, Kristinos Dėdelienės ir Audriaus Dėdelės nuotraukose sustabdytos mokslinių paskaitų, praktinių užsiėmimų bei 10 ciklo baigiamosios konferencijos akimirkos.

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė