2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra

 

Projekto sutarties numeris: ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260

Projekto pavadinimas: Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas

 

 

2005 metų lapkričio-gruodžio mėn. Vytauto Didžiojo universitete Gamtos mokslų fakultete ir projekto partnerio institucijoje – Lietuvos miškų institute – vyko pirmasis šeštadieninis 18 val. trukmės integruotų modulių paskaitų ciklas. Kadangi tai buvo pirmasis mokymų ciklas, iš jau gausaus bendros visam projekto laikotarpiui registracijos sąrašo buvo pakviesti dalyvauti mokytojai iš įvairių Lietuvos vietovių, kad grįžę į savo mokyklas ne tik skleistų naujai įgytas arba atnaujintas žinias savo mokiniams, bet ir paskatintų savo kolegas pasinaudoti projekto vykdytojų teikiama kvalifikacijos tobulinimo galimybe. Tai labai aktualu nutolusių regionų mokytojams, turintiems mažiau galimybių kvalifikacijos tobulinimui.

 

Ciklo baigiamojoje konferencijoje kursus išklausę mokytojai, dėstytojai ir projekto vykdytojai pasidalino mintimis apie naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos svarbą bei naudą šiuolaikinei mokyklai, žinių visuomenės kūrimui ir jaunosios katros ugdymui, aptarė mokymų kokybę, pateikė pageidavimų ir pasiūlymų. Be to, ciklo baigiamosios konferencijos metu mokytojams buvo pateikta anketa (pavyzdys pridedamas), kurioje paprašyta atsakyti į projekto vykdytojams ir kursų dėstytojams svarbius klausimus, susijusius su įgytų žinių naujumu, sklaida bei galimybėmis pritaikyti jas kasdieniniame mokytojų darbe.

Išklausiusiems kursus 46 biologijos, chemijos ir fizikos mokytojams iš įvairių Lietuvos vietovių įteikti akreditacijos pažymėjimai apie lankytas paskaitas ir įgytas arba pagilintas kompetencijas. Mokytojai įgijo arba pagilino tokias kompetencijas:

 

Kursų metu įgytos biologijos mokytojų kompetencijos

1. Aplinkos poveikis žmogaus organizmui; cheminių, fizinių ir biologinių teršalų keliama rizika sveikatai
2. Planktoninių ir bentosinių organizmų rūšinė įvairovė; bioindikatorines bestuburių rūšys
3. Gyvūnų elgsena gamtoje; antropogeninės veiklos poveikis gyvūnų elgsenai
4. Naujausi miško ekosistemų būklės vertinimo ir monitoringo metodai; jų praktinis taikymas
5. Mikroorganizmų morfologinė įvairovė, simbiontiniai mikroorganizmai
6. Klasikiniai ir naujausi augaliniai genotoksiškumo testai in vivo, jų kūrimas ir praktinis taikymas ksenobiotinių medžiagų kontrolei aplinkoje; cheminių junginių genotoksiškumo nustatymo metodai
 

Kursų metu įgytos chemijos mokytojų kompetencijos

1. Chemija buityje: anijoninės, katijoninės, amfolitinės ir nejoninės aktyviosios medžiagos; jų naudojimo galimybės ir veikimo mechanizmai
2. Skirstymo mokslas ir jo svarba gamtos moksluose
3. Oksidacinis stresas ir senėjimas: naujausios žinios apie oksidacinio aplinkos poveikio organizmams molekulinį mechanizmą, biologinės antioksidacinės apsaugos sistemas; ląstelių ir organizmo senėjimo molekulines priežastis
4. Gyvųjų organizmų architektūra: baltymai; fermentų sąveika ir metabolinis tuneliavimas; matematinis baltymų struktūros modeliavimas
5. Naujausios žinios apie stratosferoje ir troposferoje vykstančius cheminius virsmus, jų įtaką ozono koncentracijų kaitai; pasyvusis absorbcinis metodas ir jo taikymas priežemio ozono koncentracijoms ore nustatyti
6. Transplantacines imunologijos pagrindiniai dėsningumai ir izoantigenų nustatymo metodika (remiantis žmogaus kraujo grupių nustatymo principu)
 

Kursų metu įgytos fizikos mokytojų kompetencijos

1. Fotonai ir lazeriai: naujausios žinios apie lazerius, moderniąją optiką, lazerių panaudojimą labai sparčių vyksmų tyrimams
2. Stiprių elektromagnetinių laukų poveikis biologinėms sistemoms ir praktinis jų taikymas biologijoje, biotechnologijoje, medicinoje bei pramonėje
3. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio organizmams šiuolaikinės problemos, jos matavimo metodai, dozės įvertinimo metodika; gamtinės, kosmogeninės ir dirbtinės kilmės radionuklidų susidarymo mechanizmai, jų kuriamos apšvitos sukeliami sveikatos sutrikimai.
4. Praeities klimato sąlygų rekonstrukcijos ir prognozės metodai: matematiniai modeliai ir svarbiausi klimatą charakterizuojantys fizikiniai rodikliai, paleoklimato priklausomybė nuo Žemės judėjimo; izotopų susidarymas ir paplitimas planetiniuose rezervuaruose; radioanglies metodas ir eksperimentinė įranga izotopiniams matavimams.
5. Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo mechanizmai; gyvosios ir negyvosios gamtos vienovė
5. Biofizikiniai gyvūnų funkcionavimo mechanizmai; gyvosios ir negyvosios gamtos vienovė

 

 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė

 

Nuotraukose matome įamžintas akimirkas iš paskaitų ir praktinių užsiėmimų VDU Gamtos mokslų fakultete, Lietuvos miškų institute bei pirmojo ciklo konferencijos užbaigimą, įteikiant akreditacijos pažymėjimus.