PROJEKTO VEIKLAI APIBENDRINTI SKIRTOS BAIGIAMOSIOS KONFERENCIJOS APŽVALGA


 

2008 m. vasario 23 d. (šeštadienį) ,,Metropolio“ viešbučio konferencijų salėje Kaunas (K. Donelaičio g. 27) įvyko ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260 projekto ,,Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas“ veiklos rezultatams apibendrinti skirta baigiamoji konferencija. Į šią konferenciją buvo pakviesti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų gamtos mokslų mokytojai iš Kauno ir kitų Lietuvos vietovių, Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos dėstytojai, projekto partnerių institucijų koordinatoriai, savanoriai projekto pagalbininkai ir kiti projektu suinteresuoti asmenys.

Į konferenciją atvyko gamtos mokslų mokytojai ne tik iš įvairių Kauno miesto ir Kauno rajono mokyklų, bet ir iš Lazdijų rajono Kapčiamiesčio E. Pliaterytės pagrindinės mokyklos. Dalyvavo projekto lėšomis sukurtos Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos ugdymo programos dėstytojai, daug žinių ir energijos atidavę mokytojų mokymui ir ženkliai prisidėję prie puikių projekto rezultatų. Gamtos mokslų fakulteto doktorantai, magistro ir bakalauro studijų programų studentai, talkininkavę rengiant mokymus, taip pat atvyko į konferenciją.

Projekto vadovė prof. habil. dr. Vida Stravinskienė savo ataskaitiniame pranešime ,,Svarbiausieji ESF/2004/2.4.0-K01-157/SUT-260 projekto ,,Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas“ veiklos rezultatai pateikė išsamią projekto veiklos 2005-2008 metais analizę, sunkumus ir džiaugsmus, organizuojant projekto mokymus ir kviečiant į juos mokytojus. Projekto veikla apėmė visas Lietuvos savivaldybes. Kompleksinio mokymo modulių (chemijos, fizikos, biologijos ir biologijos/aukštųjų technologijų mokslų krypčių) 18 val. trukmės kursuose dalyvavo, naujų žinių ir kompetencijų įgijo, turimas atnaujino 661 (buvo planuota 650) mokytojas. Viena svarbiausių šio projekto užduočių – naujausių gamtos mokslo žinių sklaida. Labai svarbu, kad kursuose įgytos ir atnaujintos žinios pasiektų mokinių protus ir paskatintų juos labiau domėtis gamtos mokslais. Kursų klausytojai apklausos anketose rašė, kad gaunamos naujausios gamtos mokslų žinios yra būtinos šiuolaikinei mokyklai, nes didžiąją dalį šių žinių galima panaudoti savo kasdieniniame darbe, perduodant jas savo mokiniams. Dėl projekto vykdytojų organizuotų mokymų pagerėjo bendrojo lavinimo mokyklų mokinių mokymo kokybė. Mokiniai labiau domisi gamtos mokslais, padidėjo pasirenkančių gamtos mokslų studijas asmenų. Užbaigus projekto mokymus, paskaičiuota, kad naujausios gamtos mokslų žinios, kurias įgijo projekto mokymuose dalyvavę mokytojai, bus perduotos 436346 jų mokinių. Šis rodiklis įvykdytas 134 %.

Įdomius pranešimus skaitė kviestiniai lektoriai: VDU prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, VDU Akademinių reikalų tarnybos direktorė doc. dr. Laima Sajienė, VDU Aplinkotyros katedros dr. Irena Januškaitienė, režisierius-operatorius Laimutis Jonėnas. Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė iš skaitė pranešimą ,,Kompetencijų vertinimas švietimo sistemoje: siekiai ir realybė“. Pranešimas sudomino konferencijos dalyvius, todėl lektorė sulaukė daug klausimų. Doc. dr. Laimos Sajienė pranešime ,,Ugdymo turinio planavimo kompetencija – mokymo(si) kokybę sąlygojantis veiksnys“ kalbėjo apie mokinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymą mokykloje ir kaip tai svarbu mokymosi kokybės gerinimui. Dr. Irenos Januškaitienės pranešimas ,,Klimato kaitos poveikis gyvajai gamtai ir žmogui“ taip pat labai aktualus, nes jame nagrinėjama bene svarbiausia nūdienos ekologinė problema – visuotinis klimato šiltėjimas, jo padariniai ir pasekmės mūsų planetai ir jos biotai. Režisierius-operatorius Eimutis Jonėnas kalbėjo apie gamtos mokslų mokomųjų videofilmų kūrimo ypatumus ir konferencijos dalyviams pristatė tris projekto lėšomis sukurtus mokomuosius filmus: ,,Baltijos jūros ekosistema“ (autorius – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto prof. habil. dr. Sergej Olenin), ,,Lietuvos pelkės“ ir ,,Lietuvos gyvūnija“ (autorius – režisierius-operatorius Eimutis Jonėnas). Iš viso projekto lėšomis sukurti 6 mokomieji videofilmai, kurie puikiai tiks kaip pagalbinė mokymo priemonė biologijos mokytojams.

Už darbą projekte konferencijoje atsiskaitė projekto partnerių institucijų koordinatoriai: Lietuvos miškų instituto koordinatorius doc. dr. Artūras Gedminas, Lietuvos zoologijos sodo koordinatorė Violeta Lazarevičienė, Utenos kolegijos koordinatorė Nijolė Rukštelienė ir Kauno moksleivių aplinkotyros centro koordinatorė Eglė Rakauskienė.


 

BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 projekto vadovė:

prof. habil. dr. Vida Stravinskienė