Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas

 

Projektą finansuoja Europos Socialinis Fondas

Projektas skirtas neformalaus gamtos mokslų mokytojų švietimo veiklai gerinti, diegiant naują  neformalaus švietimo formą. Projekto veikla suartina formalų ir neformalų švietimą, nes jo veikla pagrįsta aukštojo mokslo darbuotojų ir pedagogų žinių ir kūrybinio potencialo panaudojimu, diegiant naujų mokymosi metodų bei formų įvairovę per regione egzistuojančias neformalios gamtamokslinės edukacijos įstaigas, taip įtraukiant tikslinių grupių vartotojus į švietimą ir formuojant nuolatinio mokymosi nuostatą. Projektas turi teigiamos įtakos žinių visuomenės kūrimui, nes tiesioginė tikslinė projekto grupė, kurios kvalifikaciją siekiama tobulinti projekto veikloje, yra mokytojai, kurių kasdienis darbas lemia pagrindinės visuomenės lavinimo pakopos kokybę.

 

Projekto tikslas: Panaudojant egzistuojantį potencialą, sukurti nuosekliai viena kitos veiklą papildančių gamtamokslinės veiklos institucijų kompleksinį neformalaus gamtos mokslų mokytojų švietimo tinklą, organizuoti ir vykdyti jo veiklą. Projekto veikla jungia gamtamokslinės edukacijos įstaigų Lietuvos Zoologijos sodo (LZS), Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodo (VDU KBS), Kauno moksleivių aplinkotyros centro (KMAC) bazę ir veiklą su techniniu ir kūrybiniu aukštojo mokslo institucijų Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto (toliau VDU GMF), Lietuvos miškų instituto (LMI), Utenos kolegijos (UK) potencialu.

Uždaviniai:

1.     Sudaryti sąlygas ir aplinką neformalaus gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tinklo veiklai, įgyjant priemones, skirtas:

VDU GMF mokomosioms laboratorijoms, 

VDU GMF ir LMI nuotoliniam mokymui skirtoms patalpoms, LMI  interneto skaityklai, 

UK Chemijos aplinkotyros kabinetui,

KMAC Biologijos, chemijos ir fizikos eksperimentariumams,

LZS Zoologijos mokyklai.

2.    Parengti naują neformalaus gamtamokslinio mokytojų švietimo programą, kurią sudaro keturi integruoti 18 val. trukmės moduliai (Chemija/Biochemija/Aplinkos chemija; Fizika/Biofizika/Aplinkos fizika (Radioekologija); Biologija/Bioįvairovė/Ekologija (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Genetika, Ekologija) ir Aukštosios technologijos (Molekulinė biologija, Ląstelės biologija, Biotechnologija, Lazerinė ir nanotechnologijos). Modulius sudaro 10 val. paskaitų/seminarų ir 8 val. praktinių demonstracijų ir darbo VDU ir LMI laboratorijose, pratybų kompiuterių auditorijoje, nuotolinio mokymo centruose (VDU ir UK), KBS, LZS ir LMI ekspozicijose.

3.    Atlikti trylika programos veiklos ciklų, kurie bus organizuoti trimis skirtingais būdais: 1) penkios šeštadieninės mokyklos Kauno regiono mokytojams; 2) keturi intensyvūs  trijų dienų kursai dalyviams iš nutolusių regionų; 3) keturi išvažiuojamojo pobūdžio šeštadieniniai kursai su nuotolinio mokymo konferencija (Kaunas-Utena) Utenos apskrities mokytojams Utenos kolegijoje.

4.    Įdiegti informacinių technologijų, interneto aplinkos ir nuotolinio mokymo(si) metodus gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijai tobulinti. Sukurti projekto tinklalapį ir jį panaudoti mokymo medžiagai ir naujausiai informacijai talpinti, tikrinti žinias, dalykinėms konsultacijoms. Supažindinimas su virtualių laboratorijų ir interaktyvaus darbo galimybėmis.

5.    Mokomosios (videofilmų, Power Point formato iliustracijų rinkinių, interneto žinynų) medžiagos kūrimas biologijos, chemijos, fizikos mokytojų kvalifikacijai tobulinti, įrašymas CD ir įdiegimas.

6.    Skatinti neformalų mokymąsi, įdiegiant neformalaus mokymosi formomis įgytų žinių bei įgūdžių akreditavimo moduliais sistemą. Žinių ir įgūdžių vertinimui surengti 13 modulių ciklo dalyvių  seminarų-konferencijų (3 val.), kurių metu įteikiami kursų baigimo pažymėjimai.