Kurkime ateitá drauge!

Prietaisø naudojimo instrukcijos

Eil.Nr.

Prietaiso pavadinimas

PDF

1

Kuro elemento naudojimo instrukcija

atsisiøsti

2

Ðiluminio efektyvumo aparato naudojimo instrukcija

atsisiøsti
3

Oscilografo naudojimo instrukcija

atsisiøsti
4

Scienceworkshop 750 sàsaja

atsisiøsti
5

Stirlingo variklio naudojimo instrukcija

atsisiøsti
6

Daþniø generatoriaus naudojimo instrukcija

atsisiøsti
7

Centrifugos allegra 64r naudojimo instrukcija

atsisiøsti
8

Neðiojamojo fotosintezës árenginio li-6400 naudojimo instrukcija

atsisiøsti
9

Centrifugos MiniSpin plus naudojimo instrukcija

atsisiøsti

10

Termostato IBN400 naudojimo instrukcija

atsisiøsti
11

pHmetro-jonometro InoLab pH/ION 735 naudojimo instrukcija

atsisiøsti
12

pHmetro InoLab730 naudojimo instrukcija

atsisiøsti
13

Spektrofotometro helios λ naudojimo instrukcija

atsisiøsti
14

UV spektrofotometro-biofotometro  naudojimo instrukcija

atsisiøsti
15

Minivertikalios eletroforezës Roth naudojimo instrukcija

atsisiøsti
16

Konduktometras COND 730

atsisiøsti
17

pH – metras ULTRA BASIC

atsisiøsti
18

Poliarimetras PL 1

atsisiøsti
19

Moticam-1000

atsisiøsti
20 Moticam-2000 atsisiøsti
21

Moticam-3000, Moticam-5000

atsisiøsti
22 SFC – 100 (Studentiðkas mikroskopas) atsisiøsti
23 SFC – 11 (Studentiðkas mikroskopas) atsisiøsti
24 Binokulerine lupa atsisiøsti
25 Ðviesinis BA-400 atsisiøsti
26 Florescentinis atsisiøsti
27 Fazokontrastinis BA-300 atsisiøsti
28 Heidolph Inkubatorius atsisiøsti
29 Autoklavas OT-032 atsisiøsti
30

Multifunkcinis plokðteliø skaitytuvas "Teckam"

atsisiøsti
31

Purtyklë UNIMAX

 atsisiøsti
32

Svarstyklës MAXX

atsisiøsti
33

DNR termocikleris Mastercycler gradient

 atsisiøsti
34

Horizontalios elektroforezes blokas

atsisiøsti
35

Elektroporatorius-multiporatorius

atsisiøsti
36

B-control deejay BCD2000

atsisiøsti 
37

Svarstyklës SI – 403A

atsisiøsti
38

Biofotometras "Ependorf"

atsisiøsti
39

Geliø dokumentavimo sistema

atsisiøsti
40

M-Audio Axiom 61

atsisiøsti
41 Shure M-58 atsisiøsti
42 Vandens termostatas atsisiøsti
43

Vertikalaus srauto laminaras

atsisiøsti
44 Profesionali garso plokðtë atsisiøsti
45 Garso maiðytuvas atsisiøsti
46 Biofotometras "Ependorf" atsisiøsti
47 Elektroforezës aparatas "HE99X" atsisiøsti
48 Cobra3 BASIC UNIT atsisiøsti
49 Impulsu skaiciavimo árenginys atsisiøsti
50  Instrukcija 4 atsisiøsti
51 Funkcinis generatorius atsisiøsti
52 Priesstiprintuvis atsisiøsti
53 Vakuumine kamera atsisiøsti
54 Daþniø generatorius atsisiøsti
55  Audiokolonëlë atsisiøsti
56  Motic Image Plus 2.0 atsisiøsti