Kurkime ateitį drauge!

Inovatyvūs mokymo(si) metodai ir naujausios technologijos gamtos mokslų bakalaurų rengimui

ESF/2004/2.4.0-K01-160/SUT-261Projektą finansuoja Europos socialinis fondas


Projektas siekia gerinti suteikiamų teorinių gamtos mokslų žinių ir praktinių įgūdžių kokybę, artinant suteikiamų pagrindinių studijų studentams kompetencijų lygį prie ES standartų.

Projekto tikslas yra modernizuoti VDU gamtos mokslų bakalaurų studijas, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus, praktiniam parengimui pritaikant atnaujintus bazinės įrangos išteklius. Projektas skirtas dviems svarbioms VDU GMF pagrindinių studijų kokybės problemoms spręsti:

I.  Studijų programų modernizavimo būtinybė. Projektą įgyvendinant, iš esmės atnaujinama ir plečiama praktiniam rengimui skirta studijų programos dalis, nuosekliai į ją įtraukiant naujausias tyrimų technologijas, skatinant individualų praktinio darbo įgūdžių formavimą. Šios projekto dalies vykdymą lemia naujos praktinio-eksperimentinio parengimo bazės galimybės, kurias suteikia  investicijos į infrastruktūrą ir bazinę įrangą (susijęs 1.5 priemonės projektas).

II. Ribotos inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų taikymo galimybės. Projekto eigoje (susijęs 1.5 priemonės projektas) įrengtos kompiuterių auditorijos ir nuotolinio mokymo(si) priemonės VDU GMF ir LMI  išnaudojamos plėsti ir modernizuoti studijų turinį ir, atsižvelgiant į IT teikiamas galimybes, atnaujinti ir integruoti studijų programas, diegti naujas mokymo ir žinių tikrinimo formas, kurti naują mokymo(si) medžiagą.  

Projektas bus įgyvendinamas VDU, projekto partneris yra susijęs mokslinio tyrimo institutas – Lietuvos miškų institutas (toliau – LMI), kuris teikia bazę VDU GMF biologijos ir aplinkotyros pagrindinėms studijoms, praktiniams užsiėmimams ir bakalauro tezėms rengti. Aukštos kvalifikacijos LMI mokslininkų darbui su VDU pagrindinių studijų studentais panaudojama atnaujinta LMI  bazinė įranga, mokymui skirtos patalpos, reagentai, laboratorinio darbo priemonės.   

 Šiame tinklalapyje projekto vykdymo (2005-2007 m.)  laikotarpiu bus talpinama:

(A)   informacija apie projekto vykdymą ir visus su juo susijusius įvykius;

(B)   biologijos,  aplinkotyros ir fizikos specialybių pagrindinių studijų programų mokymo medžiaga:

(i)                  dėstomų kursų paskaitų konspektai ir paskaitų medžiagą iliustruojančios skaidruolės;

(ii)                kviestinių paskaitų ir seminarų medžiaga;

(iii)               praktinių darbų aprašymai;

(iv)              priemonės saviruošos pratyboms ir testai žinioms pasitikrinti;

(v)                ??Elektroninės žinių patikros priemonės;

(vi)              Studentų geriausių kursinių darbų medžiaga su iliustracijomis (mokslo ir mokslo propagavimo tematika);

(vii)             Atrinkta studentų grupių kūrybinių projektų medžiaga.


Naturales Scientiae Omnibus